Υπολογισμός μορίων

Υπολογισμός μορίων
Μόρια 2ου Πεδίου

Μόρια 3ου Πεδίου

Μόρια 4ου Πεδίου